صعود به قله کول جنو (اشترانکوه)

گزارش برنامه
قله کول جنو به ارتفاع3842 متر از قله هاي رشته کوه اشتران کوه مي باشد. کول جنو قله اي صخره اي است که از شمال غرب به قله شاه تخت منتهي مي شود.
رايج ترين مسير براي رسيدن به قله مسيري است که از روستاي کمندان آغاز مي شود و با گذر از جانپاه کول جنو به قله منتهي مي شود.
همچنين مي توان از طريق روستاي دره تخت و تيون و شهر درود و پيمايش خط الراسي اشترانکوه هم به اين قله صعود کرد که به علت ساختار سنگي نياز به مهارت دارد.

روزجمعه مورخ ۹۷/۰۴/۰۸ با يک دستگاه خودروي سواري شخصي ازشهر اراک ساعت ۳:۵۰ بامداد به طرف شهر ازنا لرستان و روستاي کمندان حرکت نموديم که درساعت ۵:۱۵ به محل پارک خودرو در روستاي کمندان رسيديم و پس از پارک نمودن خودرو و با پوشيدن کفش و لباس کوهنوردي و آماده شدن راس ساعت ۵:۳۰ صبح به سمت مسير قله حرکت نموديم که درمسير متوجه شديم که تيم ها وگروهاي ديگر هم از استان هاي مختلف کرمانشاه، اصفهان، مرکزي، ولرستان از خرم اباد، بروجرد، ازنا، واليگودرز نيز در منطقه حضور داشتن و ما ساعت ۶:۲۰ رسيديم به اولين چشمه که چشمه بهادر نام دارد که فقط با نوشيدن آب از چشمه مجدد به مسير خود ادامه داده و در ساعت ۷:۳۰ به چشمه دوم چشمه زنده يادناصرخوشه چين رسيديم ودر انجا براي استراحت و خوردن چاي پس از ۱۰ دقيقه استراحت به مسير خود ادامه داده وساعت ۸ صبح به پناهگاه زنده ياد کامران سليماني رسيديم که متوجه شديم تيمهاي زيادي از بعد از ظهر روز پنجشنبه آمده بودن و شب در پناهگاه ودر اطراف پناهگاه چادر زده بودن وشب را در آنجا حضور داشتن و ما پس از خوردن صبحانه واستراحت ازپناهگاه ساعت ۹ به سمت قله به مسيرخود ادامه داديم تابه زير تيغه قله رسيديم وازمسيرفني و دشوار و اما بسيار زيباي تيغه اي مسيرخود را ادامه داده و در ساعت ۱۲:۴۵ برروي قله زيبا و باعشق (کول جنو) ايستاديم وچون تايم صعودمون مناسب بودتاساعت ۱۴ بر روي قله براي گرفتن عکس يادگاري و درست کردن و نوشيدن چاي در روي قله و خوردن تنقلات و سپس ساعت ۱۴ از مسير شصت خدا به طرف پايين حرکت نموديم که درساعت ۱۶ به پناهگاه رسيديم وپس ازخوردن نهار و استراحت ساعت ۱۸ ازپناهگاه به پايين و به سمت روستا حرکت کرديم و در ساعت ۲۰:۳۰ به محل پارک خودرورسيديم وبه طرف اراک حرکت نموديم که در ساعت ۲۲:۴۵ به اراک رسيديم و برنامه به پايان رسيد.
اعضاي شرکت کننده:
آقايان ابوالفضل سبحاني (سرپرست)، سينااميري، رضابراتي، حيدرصديقي

اشترانكوه