کارگروه های فعال در باشگاه

آمورش

فنی و صعودهای ورزشی 

محیط زیست

روابط عمومی